Obchodní podmínky


obchodní společnosti

ABSOWIN s.r.o.

se sídlem Rychtářská 1129/10, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec

identifikační číslo: 06671888

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40704 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese imexhair.com.

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ABSOWIN s.r.o., se sídlem Rychtářská 1129/10, Liberec 460 14, identifikační číslo: 06671888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40704 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.imexhair.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Není-li dále stanoveno jinak, myslí se kupujícím spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).
 • 1.2.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 • 1.2.2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří i Reklamační řád a pravidla o ochraně osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit dle ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladech spojených s dodáním zboží a nákladů a s navrácením zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Článek 6 není tímto dotčen. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • 2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (tzv. poštovné); (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je kupujícím zasláno prodávajícímu přes webové rozhraní obchodu pomocí tlačítka „Objednat“. V mimořádných případech, je prodávající oprávněn zrušit objednávku po písemném sdělení kupujícímu, zejména nastane-li situace předvídaná v ust. § 1732 občanského zákoníku.
 • 2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. Cena zboží a platební podmínky

 • 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ABSOWIN s.r.o., Rychtářská 1129/10, Liberec 460 14;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, tato možnost je dostupná pouze pro objednávky s místem doručení v České republice;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uvedený níže; kupující je povinen zvolit si bankovní účet podle měny, ve které bude transakce učiněna (dále jen „účet prodávajícího“), pokud si však kupující vybere při objednávce určitou měnu, ale příslušnou částku zašle na účet vedený v jiné měně, je prodávající oprávněn vyžadovat od kupujícího před odesláním zboží doplacení rozdílu vzniklého konverzí měn;
  • bezhotovostně platební kartou;
  • Název banky Adresa banky Měna IBAN BIC/SWIFT Číslo účtu Kód banky
   Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 CZK CZ75 0300 0000 0002 8390 3479 CEKOCZPP 283903479 0300
   Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 EUR CZ90 0300 0000 0002 8805 3645 CEKOCZPP 288053645 0300
   Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 USD CZ41 0300 0000 0002 8805 6467 CEKOCZPP 288056467 0300
   Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 GBP CZ50 0300 0000 0002 8900 9718 CEKOCZPP 289009718 0300
 • 3.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Článek 6 obchodních podmínek tímto není dotčen.
 • 3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 3.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • 3.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 3.6.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo přibalí vytištěnou fakturu do objednávky společně s objednaným zbožím.
 • 3.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 3.9. Veškeré kupní ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou uvedené v měně, která je nabízená a kupujícím zvolena při objednávce na webových stránkách.
 • 3.10. U mezinárodních bankovních převodů v rámci Evropské unie probíhá s poplatkovou dispozicí SHA.
 • 3.11. U mezinárodních bankovních převodů probíhajících mimo Evropskou unii je povinen všechny bankovní poplatky uhradit kupující. Tato platba probíhá s poplatkovou dispozicí OUR. Veškeré poplatky budou kupujícímu naúčtovány před odesláním zboží.
 • 3.12. U mezinárodních platebních příkazů přesný směnný kurz, který bude kupujícímu účtován, určuje banka kupujícího. Při vrácení zboží v takovém případě je částka stržena z původního zdroje v plné výši. Prodávající není nikterak odpovědný za pohyby směnných kurzů.
 • 3.13. Při zahraniční platbě kartou může být kupujícím účtován poplatek ve výši 1 USD-10 USD, nebo ekvivalent v jiné měně. Prodávající upozorňuje, že tento poplatek účtuje pouze banka kupujícího. Prodávající tento poplatek nemůže vrátit, protože jej nijak nepřijímá. Pro další informace o poplatcích, nechť se kupující obrátí na svou banku.
 • 3.14. Pro platbu kartou prodávající přijímá všechny obvyklé platební karty (Visa, MasterCard, American Express).
 • 3.15. Bezhotovostní platby kartou probíhají v systému PayPal a GoPay. Tyto platby jsou zabezpečeny. Veškeré údaje o platební kartě kupující sděluje společnosti PayPal a GoPay a nikoliv prodávajícímu.
 • 3.16. Při platbě kartou je kupující povinen ověřit, že kontaktní údaje a fakturační adresa zadaná při objednávce jsou spárované s údaji, které kupující uvedl své bance. Pokud by nastal nesoulad těchto údajů, transakce nemusí proběhnout.

 

4. Odstoupení od smlouvy

 • 4.1. Článek 4 se použije jen tehdy, pokud je kupní smlouva uzavřena se spotřebitelem.
 • 4.2. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • 4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 4.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • 4.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@imexhair.com.
 • 4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
 • 4.6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel.
 • 4.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 4.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 • 4.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

 • 5.1. Pokud má prodávající zboží na skladě, zpracování objednávky obvykle trvá 1-2 pracovní dny. V případě uvedení chybných údajů v objednávce o kupujícím může být zpracování objednávky opožděné o další 1-2 pracovní dny.
 • 5.2. V případě uvedení chybné adresy v objednávce Společnost posečká na vrácení zboží pro nedoručitelnost a zboží poté znovu odešle na správnou adresu. Veškeré náklady vzniklé v takovém případě hradí kupující. Tyto náklady je kupující povinen zaplatit ještě před novým odesláním zboží.
 • 5.3. Pokud dojde k vrácení zboží kupujícím v případě uvedeném v čl. 5.2., prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o veškeré náklady vynaložené podle čl. 5.2. a které kupující neuhradil.
 • 5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedoručení o víkendu a svátcích, i když si kupující zvolil expresní způsob dodání zboží.
 • 5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a ust. § 2159 odst. 2 občanského zákoníku se použije obdobně.
 • 5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující zboží nepřevezme, je poté povinen uhradit náklady spojené s nepřevzetím zboží.
 • 5.7. V případě, že kupující neuhradí náklady vzniklé v souvislosti s bodem 5.6. těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn žádat náhradu škody, a to dle ust. § 2913, neboť ze strany kupujícího jde o podstatné porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek.
 • 5.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • 5.9. V případě vrácení nerozbaleného a nepoškozeného zboží do 14 dnů ode dne dodání zboží kupujícím, je kupující povinen náklady na toto vrácení hradit sám.
 • 5.10. Kupující je oprávněn zvolit si dopravce, který nabízí službu sledování zásilek s potvrzením o dodání. Pokud ovšem zboží doručeno nebylo, ale dopravce dodání potvrdil, je třeba, aby se kupující obrátil na tohoto konkrétního dopravce. Za tento nesoulad není prodávající odpovědný.
 • 5.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Speciální ustanovení o koupi zboží kupujícím ze třetí země

 • 6.1. Třetími zeměmi se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí země nacházející se mimo Evropskou unii.
 • 6.2. Rozhodným právem pro kupní smlouvy uzavřené s kupujícím ze třetích zemí a vztahy s tímto související je právo České republiky. Prodávající a kupující tímto vylučují použití českých kolizních norem.
 • 6.3. Kupující ze třetích zemí jsou povinni zaplatit veškeré celní, daňové a jiné platby související s koupí zboží do třetích zemí. Tyto platby je kupující povinen uhradit přímo dopravci, nebo celnímu úřadu. Takto poskytnuté platby nemůže prodávající vrátit, neboť je nikterak od kupujícího nepřijímá.
 • 6.4. Zboží dodávané do třetích zemí prodávající poskytne pouze s tzv. dodací podmínkou DDU (Delivered Duty Unpaid – S dodáním cla nezaplaceno). V ceně nabízeného zboží tedy nejsou poplatky uvedené v čl. 6.3. zahrnuty.
 • 6.5. Všechny dodatečné poplatky uvedené v čl. 6.3. je povinen kupující zaplatit v zemi dodání. Pro zjištění výše těchto poplatků prodávající doporučuje, aby se konkrétní kupující obrátil na celní úřad či na daňového zástupce ve své zemi.

7. Přechod nebezpečí škody na věci a práva z vadného plnění

 • 7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • 7.3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 • 7.4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 • 7.5. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 • 7.6. Ustanovení uvedená v bodě 6.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy prodávajícím

 • 8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 • 8.2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • 8.3. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 • 8.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • 8.5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 • 8.6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Záruka za jakost

 • 9.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 • 9.2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 • 9.3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy complaint@imexhair.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Ochrana osobních údajů

 • 11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR”) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • 12.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.
 • 12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doručování

 • 13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, např. týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Bod 4.4. Obchodních podmínek tímto není dotčen.
 • 13.2. V případě mezinárodní koupě zboží se oznámení dle čl. 13.1. doručují elektronicky, a to prostřednictvím emailové adresy.
 • 13.3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 • 13.4. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14. Závěrečná ustanovení

 • 14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a výslovně vylučují užití českých kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, které takovou problematiku upravuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 14.3. Doklad o uzavření kupní smlouvy je včetně obchodních podmínek archivován prodávajícím v elektronické podobě.
 • 14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 14.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
  • adresa pro doručování ABSOWIN s.r.o., Rychtářská 1129/10, Liberec 460 14,
  • adresa elektronické pošty info@imexhair.com
  • telefon +420 775 617 373.

V Liberci dne 01.07.2019


Stáhnout v PDF - CZ